ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

1.                Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere, célja és adatkezelők személye

 

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, továbbá az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

 

Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő(k) székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

 

A jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

Az adatkezelő adatai:

 

Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.

Cg.szám: 01-10-140400

 

(továbbiakban: Adatkezelő)

 

2.  A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok ;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés;

 

adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

3.   Adatkezelési alapelvek

 

Az Adatkezelő, a GDPR 5. cikkével összhangban, a személyes adatok kezelése során követi,

hogy azok

 

a)

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell

végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási

célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg

kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme

érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy

károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

4.   Adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

 

  1. az adatairól, az adatkezelésről tájékoztatást (az érintett hozzáférési joga) kapjon,
  2. z érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az érintett jogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  3. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
  4. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
  5. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse késedelem nélkül (az elfeledtetéshez való jog). Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről;
  6. a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során, automatizált adatkezelés esetén a rá vonatkozó, általa a Dating Central Europe Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy a Dating Central Europe Zrt. ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;
  7. a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;
  8. ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a GDPR 22. cikkében meghatározott körülmények esetén (automatizált döntéshozatal);
  9. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.  Az adatkezelés jogalapja, célja, köre, ideje

 

1.  Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján), ezért jelen adatvédelmi politika kizárólag a weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

 

1.           Az V.2. a) pontban foglalt adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása, valamint az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

2.           Az V.2. c), d), e), f) és g) (ii)-(iii) j) pontban foglalt adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása. Az érintettek a hozzájárulásukat a regisztrációs során az egyes adatkezelési célokra nézve külön-külön ún. check-boksz kipipálásával, továbbá a későbbiekben a személyes adataik átadásával (pl. fénykép utólagos feltöltése) adják meg.

 

3.           Az V.2. b) pontban foglalt adatkezelés jogalapja különösen az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169. §-a és 202. §-a, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a. A Honlap használói elfogadják a cookie-k működését, amennyiben a Honlapon elhelyezett „Megértettem” feliratra kattintanak. A cookie-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás és a hozzájárulás kiterjed a honlapnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során történő használatra is.

 

4.           Az V.2. g) (i) pontban foglalt adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke ahhoz, hogy az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

2.  Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

1.   Cél: a társkereső szolgáltatás nyújtása, az ezzel kapcsolatos szerződéses jogok és

kötelezettségek teljesítése.

 

Adatok: név, lakcím, e-mail cím, nem, a keresett társ neme, születési hely, idő, lakóhely.

 

2.  Cél: törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás).

 

Adatok: törvényben meghatározott személyes adatok, így különösen számlázási név, cégnév,

adószám, számlázási cím, e-mail cím, fizetési (átutalási) adatok.

 

3.           Cél: a látogatottsági statisztikák készítése, a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása. a honlap működéséhez kapcsolódó, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggő rendszerüzenetek küldése.

Adatok: a fenti V.2. a) pontban megjelölt adatok, továbbá, a weboldalon „Legfontosabb jellemzők”, „Bemutatkozás”, „Fotó”, „Adatok”, „Kit keresel?”, „Jellemképed”, „Címkéid” és

„Jellemzésed” füleken megadható adatok. Az adatok pontos felsorolása a dokumentum végén található 1. sz. mellékletként. A különleges személyes adatok az adatok a felsorolásában félkövéren kiemelésre kerültek.

 

4.           Cél: marketing célú felhasználás, hírlevelek (kereskedelmi ajánlatok) küldése, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználás.

 

Adatok: e-mail cím.

 

5.  Cél: a többi felhasználó tájékoztatása

 

Adatok: név, lakcím, e-mail cím helymeghatározási adatok, továbbá a weboldalon a

„Bemutatkozás”, „Fotó” füleken megtalálható adatok.

 

6.           Cél: továbbítás a Dating Central Europe Zrt. cégcsoport tagjai részére (a mindenkori cégcsoport tagok felsorolása az alábbi linken érhető el: http://dace.hu/cegcsoport). A jelen pontban meghatározott adatáttovábbítás célja, hogy a cégcsoport tagjai a saját szolgáltatásaik nyújtására, a saját és más cégcsoporttagok szolgáltatásainak közvetlen ajánlására, hírlevelek küldésére, valamint saját és partnereik közvetlen üzletszerzési céljaira felhasználhassák. Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját, az adatkezelő cégcsoportjának a tagjai és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlat nyújtására is felhasználhatja, amennyiben a hírlevelek küldéséhez a felhasználó külön hozzájárult. Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektronikusan vagy telefonon.

 

Adatok: név, e-mail cím, telefonszám

 

7.           Cookie: a cookie-k (sütik) a szervereink által automatikusan naplózott információk. Az Alapkezelő az alábbi cookie-kat alkalmazza:

 

8.  Munkamenet (session) sütik

 

9.   Funkcionális cookie-k

 

10. Harmadik felek cookie-jai

 

A cookiek-ra vonatkozó adatkezelési célok, jogalap, időtartam és egyéb információk külön

tájékoztatóban találhatók meg (https://www.randivonal.hu/cookie).

 

j) cél: felhasználói profil valódiságának igazolása adatok: felhasználó biometrikus adata

3.            Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól az adatok törléséig terjed. Az Adatkezelő az adatokat – jogszabály vagy az érintett eltérő rendelkezése hiányában – az alábbi időtartamot (mint az adatkezelés célja megszűnésének idejét) követő nappal törli.

 

1.  Az V.2. a), c), d), e) és f) pontban foglalt adatkezelés szerinti adatokat az Adatkezelő törli

az érintett felhasználó inaktivitását követő 730. napon, ha annak a jogszabályokban

meghatározott feltételei fennállnak (ez az időszak a felhasználó által kezdeményezett hibernálás időszakkal meghosszabbodik minden esetben), továbbá a felhasználó tagsága megszűnik a felek közötti szerződéses feltételek szerint.

 

2.           Az V.2. b) pontban foglalt adatkezelés szerinti adatokat a törvényben meghatározott ideig (a felek közötti szerződés megszűnését követő 8. év vége) kezeli.

 

a) Az V.2. g) pontban foglalt adatkezelés szerinti adatokat a hivatkozott külön tájékoztatóban foglaltak szerinti ideig kezeli az Adatkezelő.

 

6.   Automatizált döntéshozatal

 

Az Adatkezelő az alábbiak szerint automatizált döntéshozatalt (profilalkotás) alkalmaz az alábbi körben.

 

1.  Kedvezményes előfizetési ajánlatok kidolgozása

 

A regisztráció, illetve az előző előfizetés lejárata óta eltelt idő és a felhasználó neme, kora, feltöltött fotóinak száma alapján kínálunk kedvezményes csomagot.

 

2.  Társ-ajánló rendszer kialakítása (gravity)

 

Az automatizált döntéshozatal eredményétől függően egyes felhasználókat kiemelten jelenít

meg a weboldal a felhasználók számára.

 

3.  Őket ajánljuk: a felhasználó kattintásai, kedvencjelölései alapján ajánlunk felhasználókat,

akikkel az érintett kölcsönösen tetszhet egymásnak.

 

4.  Ők is tetszhetnek: az épp megtekintett felhasználóhoz hasonló társkeresők.

 

A hasonlóság mindkét esetben a következő logikával kerül megállapításra: akiknek a kérdéses felhasználó tetszett, azoknak a következő felhasználók is tetszettek. A rendszer döntésétől függ, hogy egyes felhasználókat kiemelten mutatunk-e.

 

7.     Adatbiztonság:

 

Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

 

8.      Adatvédelmi irányelvek

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően az Adatkezelő. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelő. kezelésében lévő adatok megismerésére az Adatkezelő. valamennyi munkavállalója és vezető tisztségviselője jogosult.

Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Bár a Dating Central Europe Zrt. nem kínál 16 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 16 éven aluli személyekről személyes adatokat.

 

Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Természetesen a név és e-mail cím megadásánál a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak.

 

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

 

Jelen adatvédelmi politika a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra az adatvédelmi politika hatálya nem terjed ki.

Minden esetben feltüntetjük, hogy a regisztráció során mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

 

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul teljesítjük.

 

A felhasználók a regisztrációval, valamint a szolgáltatás használatával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Dating Central Europe Zrt. az általa biztosított szolgáltatások részét képező kommunikációs csatornán (chat) folyó beszélgetésbe betekintsen, a felhasználók ilyen beszélgetéseit, közléseit megismerje.

 

9.     Mindezen keretek között az Adatkezelő által az adatgyűjtés során alkalmazott

szabályok:

 

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

 

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

 

Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Dating Central Europe Zrt-nek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Dating Central Europe Zrt-nek írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók

egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

 

Linkek. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

 

10.               Tájékoztatás, jogorvoslat

 

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő. tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Adatfeldolgozók:

Intren Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

1125 Budapest, György Aladár u. 35-39. E/411.

adatfeldolgozás célja és érintett adatok: social marketing szolgáltatás, e-mail cím, név

Dentsu Hungary Kft.

székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.

adatfeldolgozás célja és érintett adatok: social marketing szolgáltatás, e-mail cím, név

 

A tájékoztatás az info@randiszolgalat.hu címen vagy az Ügyfélszolgálat menüpont alatt kérhető.

 

Amennyiben felhasználóink úgy gondolják, hogy megsértettük személyes adataik védelméhez való jogukat, igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; 1363 Budapest, Pf.: 9. ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) segítségét is.

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A jogorvoslatokra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Dating Central Europe Zrt. – 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50.

e-mail: adatvedelem@dace.hu

1. sz. melléklet – regisztráció során megadott személyes és különleges adatok

felsorolása

 

Kategória

Adat

Adatmegadás helye

 

Nyitóoldal

Nem

nyitóoldal

Születési év

nyitóoldal

Lakhely

nyitóoldal

E-mail cím

nyitóoldal

 

Regisztrációs adatok

E-mail cím

regisztrációs oldal

Jelszó

regisztrációs oldal

Adatlap láthatósága

regisztrációs oldal

 

Alapadatok

Nem

regisztrációs oldal

Kit keres

regisztrációs oldal

Keresztnév

regisztrációs oldal

Születési idő

regisztrációs oldal

Lakóhely

regisztrációs oldal

 

Legfontosabb jellemzők

Anyanyelv

regisztrációs oldal

Végzettség

regisztrációs oldal

Családi állapot

regisztrációs oldal

Gyermek(ek)

regisztrációs oldal

Szeretnél gyereket?

regisztrációs oldal

Dohányzol?

regisztrációs oldal

Magasság

regisztrációs oldal

Testalkat

regisztrációs oldal

 

Bemutatkozás

Mottó

regisztrációs oldal

Személyes bemutatkozó

regisztrációs oldal

 

Adatok a regisztrációs oldal alapadatai és legfontosabb jellemzőin túl

Végzettséged/milyen területen?

profil/adataid

Mi a foglalkozásod?

profil/adataid

Mi a foglalkozásod?/milyen területen?

profil/adataid

Mennyit keresel? (nem szükséges a 100% adatlaphoz)

profil/adataid

Idegen nyelv

profil/adataid

Hány kiló vagy?

profil/adataid

Hajad színe

profil/adataid

Szemed színe

profil/adataid

Vallásod

profil/adataid

Gyakorlod a vallásod?

profil/adataid

Iszol alkoholt?

profil/adataid

Tetoválás

profil/adataid

Étkezés

profil/adataid

Szoktál sportolni?

profil/adataid

Mit sportolsz?

profil/adataid

 

Kit keresel?

Neme legyen

profil / kit keresel

Kora legyen

profil / kit keresel

Lakóhelye legyen legfeljebb:….messze tőlem

profil / kit keresel

Lakóhelye legyen pont itt

profil / kit keresel

 

Továbbá legyen minimum …. cm magas

profil / kit keresel

Továbbá legyen diplomás

profil / kit keresel

Továbbá legyen nem dohányzó

profil / kit keresel

Milyen társat keresel?

profil / kit keresel

 

Kit keresel?/További feltételek/Háttere

Anyanyelv

profil/kit keresel

Beszélt nyelvek

profil/kit keresel

Végzettség

profil/kit keresel

Foglalkozás

profil/kit keresel

Kereset

profil/kit keresel

Családi állapot

profil/kit keresel

Gyerekek

profil/kit keresel

Szeretne gyereket?

profil/kit keresel

Vallás

profil/kit keresel

Csillagjegye

profil/kit keresel

 

Kit keresel?/További feltételek/Külseje

Magasság

profil/kit keresel

Súly

profil/kit keresel

Testalkat

profil/kit keresel

Hajszín

profil/kit keresel

Szemszín

profil/kit keresel

 

Kit keresel?/További feltételek/Szokásai

Dohányzás

profil/kit keresel

Alkohol

profil/kit keresel

Étkezés

profil/kit keresel

Milyen gyakran sportol?

profil/kit keresel

Mit sportol?

profil/kit keresel

 

Jellemképed

1/20: MILYEN A TÖKÉLETES ELSŐ RANDI?

profil/jellemképed

2/20: MILYEN AZ IDEÁLIS CSALÁD?

profil/jellemképed

3/20: MILYEN A JÓ GYEREK?

profil/jellemképed

4/20: MELYIK KERT TETSZIK LEGINKÁBB?

profil/jellemképed

5/20: MELYIK VÁROSBAN ÉLNÉL 1-2 ÉVIG?

profil/jellemképed

6/20: MILYEN KUTYÁD LENNE?

profil/jellemképed

7/20: HOGYAN INDUL A REGGELED?

profil/jellemképed

8/20: MELYIK ÉTELT ENNÉD MEG INKÁBB?

profil/jellemképed

9/20: MIT CSINÁLNÁL ESTE LEGSZÍVESEBBEN?

profil/jellemképed

10/20: MELYIK A KEDVENC ÉVSZAKOD?

profil/jellemképed

11/20: MILYEN A TÖKÉLETES ESKÜVŐ?

profil/jellemképed

12/20: MIT SPORTOLNÁL LEGINKÁBB?

profil/jellemképed

13/20: MELYIK A KEDVENC NAPSZAKOD?

profil/jellemképed

14/20: HOL LAKNÁL SZÍVESEN?

profil/jellemképed

15/20: HOGYAN SZERETSZ DOLGOZNI?

profil/jellemképed

16/20: MELYIK FILMET NÉZNÉD MEG?

profil/jellemképed

17/20: HOGYAN KÖZLEKEDSZ SZÍVESEN?

profil/jellemképed

18/20: MILYEN ZENÉT SZERETSZ?

profil/jellemképed

19/20: MILYEN A TÖKÉLETES HÁZIÁLLAT?

profil/jellemképed

20/20: MELYIK JÁTÉKOT SZERETED?

profil/jellemképed

 

Címkéid

Válassz, hogy melyik címke illik rád (legfeljebb 10)

profil/címkéid

 

Jellemzésed/Otthon

Ahol a legszívesebben élnél

profil/jellemzésed

 

Otthonod

profil/jellemzésed

profil/jellemzésed

Konyha

profil/jellemzésed

Kedvenc ételed

profil/jellemzésed

Háziállat

profil/jellemzésed

Van háziállatod?

profil/jellemzésed

 

 

 

Jellemzésed/Személyiség

Humor

profil/jellemzésed

Pontosság

profil/jellemzésed

Pénz

profil/jellemzésed

Öltözködés

profil/jellemzésed

Társaság

profil/jellemzésed

Időbeosztás

profil/jellemzésed

Munka

profil/jellemzésed

 

Jellemzésed/Szabadidő

Milyen zenét hallgatsz?

profil/jellemzésed

Szabadidődben…

profil/jellemzésed

A zenéről…

profil/jellemzésed

Nyaralás

profil/jellemzésed

Kivel utazol?

profil/jellemzésed

Moziban…

profil/jellemzésed

Esténként…

profil/jellemzésed

 

Beállítások/Egyebek

Adatlapod láthatósága

profil/beállítások

Bejelentkezés

profil/beállítások

Születésnap

profil/beállítások

Közös Facebook kedvencek

profil/beállítások

 

Ügyfélszolgálat/E-mail

E-mail címed

ügyfélszolgálat

Téma

ügyfélszolgálat

Tárgy

ügyfélszolgálat

Kérdés, észrevétel, probléma részletesen

ügyfélszolgálat

 

Előfizetés

telefonszám

SMS küldés

telefonszám

randitárca

telefonszám

mobilvásárlás